تماس باما : 02165247966

نمونه کار

نمونه کار ارتودنسی - بیرون زدگی دندان ها

طول درمان:

۲۳ ماه

مشکلات بیمار :

  • نامرتبي شديد دندانى فک پایین
  • عدم قرارگيري صحيح دندان های دو فک برروی یکدیگر (اوپن بایت)
  • بیرون زدگی دندان های فک بالا و پایین
  • قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

ارتودنسي ثابت دو فک به همراه کشیدن چهار دندان آسیاب کوچک

نمونه کار ارتودنسی - قوس لبخند نازيبا

طول درمان:

۱۸ ماه

مشکلات بیمار :

نامرتبي شدید دندانى
بهم ریختگی قوس دندانی
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

ارتودنسي ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

نمونه کار ارتودنسی بهم ریختگی شدید قوس دندانی

طول درمان:

۲۴ ماه

مشکلات بیمار :

نامرتبي دندانى
بهم ریختگی شدید قوس دندانی
تنگي قوس فک بالا
دندان نهفته فک پایین(اسلاید ششم)
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

ارتودنسي ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

نمونه بیمار روش درمان ارتودنسی دو فک

طول درمان:

مشکلات بیمار :

روش درمان :

نمونه کار متخصص ارتودنسی در کرج
نمونه بیمار درمان با ارتودنسی دو فک

طول درمان:

مشکلات بیمار :

روش درمان :

نمونه کار ارتودنسی در کرج
نمونه بیمار - ارتودنسی دو فک بالا و پایین

طول درمان:

مشکلات بیمار :

روش درمان :

نمونه بیمار ارتودنسی سن 25 سال

طول درمان:

طول درمان: ۲۴ ماه
سن بیمار: ۲۵ سال

مشکلات بیمار :

نامرتبي بسیار شديد دندانى
دندان نیش خارج از قوس
بیرون زدگی دندان های فک بالا (روابط دندانی کلاس دو)
عدم قرار گیری صحیح دندان های دو فک برروی یکدیگر
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

ارتودنسي ثابت دو فک به همراه کشیدن دو دندان آسیاب کوچک از فک بالا

نمونه بیمار ارتودنسی سن 32 سال

طول درمان:

طول درمان: ۲۲ ماه
سن بیمار: ۳۲ سال

مشکلات بیمار :

مشکلات بیمار

نامرتبي شديد دندانى
قرار گیری دندان جلویی کناری، خارج از قوس (کراس بایت)
عدم قرارگيري صحيح دندان های دو فک برروی یکدیگر
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

روش درمان

ارتودنسي ثابت دو فک به همراه کشیدن دو دندان آسیاب کوچک از فک بالا

نمونه بیمار ارتودنسی سن 20 سال

طول درمان:

طول درمان: ۱۸ ماه
سن بیمار: ۲۰ سال

مشکلات بیمار :

مشکلات بیمار

نامرتبي بسیار شديد دندانى
دندان نهفته فک پایین (اسلاید سوم)
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

روش درمان

ارتودنسي ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

نمونه بیمار سن 36 سال

طول درمان:

طول درمان: ۲۰ ماه
سن بیمار: ۳۶ سال

مشکلات بیمار :

نامرتبي دندانى
تنگي قوس فک بالا
بیرون زدگی دندان های فک بالا
عدم قرارگيري صحيح دندان های دو فک برروی یکدیگر (کلاس ۲)
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

ارتودنسي ثابت دو فک به همراه کشیدن دو دندان آسیاب کوچک از فک بالا

نمونه کار اترودنسی سن 18 سال
نمونه بیمار سن 18 سال

طول درمان:

طول درمان: ۲۴ ماه
سن بیمار: ۱۸ سال

مشکلات بیمار :

نامرتبي بسیار شديد دندانى
دندان های نیش بیرون زده
بیرون زدگی دندان های فک بالا
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

ارتودنسي ثابت دو فک به همراه کشیدن دو دندان آسیاب کوچک از فک بالا

نمونه بیمار ارتودنسی 30 سال
نمونه بیمار 30 ساله

طول درمان:

طول درمان: ۱۸ ماه
سن بیمار: ۳۰ سال

مشکلات بیمار :

مشکلات بیمار 
نامرتبي بسیار شديد دندانى
فواصل دندانی متعدد
دندان های نیش خارج از قوس
بیرون زدگی شدید دندان های فک بالا
(اووِر جت افزایش یافته)
هم پوشانی بیش از اندازه دندان‌های فک بالا و پایین
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

ارتودنسي ثابت دو فک بدون کشیدن دندان