تماس باما : 02165247966

نمونه کار

نمونه بیمار ارتودنسی سن 25 سال

طول درمان:

طول درمان: ۲۴ ماه
سن بیمار: ۲۵ سال

مشکلات بیمار :

نامرتبي بسیار شديد دندانى
دندان نیش خارج از قوس
بیرون زدگی دندان های فک بالا (روابط دندانی کلاس دو)
عدم قرار گیری صحیح دندان های دو فک برروی یکدیگر
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

ارتودنسي ثابت دو فک به همراه کشیدن دو دندان آسیاب کوچک از فک بالا

نمونه بیمار ارتودنسی سن 32 سال

طول درمان:

طول درمان: ۲۲ ماه
سن بیمار: ۳۲ سال

مشکلات بیمار :

مشکلات بیمار

نامرتبي شديد دندانى
قرار گیری دندان جلویی کناری، خارج از قوس (کراس بایت)
عدم قرارگيري صحيح دندان های دو فک برروی یکدیگر
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

روش درمان

ارتودنسي ثابت دو فک به همراه کشیدن دو دندان آسیاب کوچک از فک بالا

نمونه بیمار ارتودنسی سن 20 سال

طول درمان:

طول درمان: ۱۸ ماه
سن بیمار: ۲۰ سال

مشکلات بیمار :

مشکلات بیمار

نامرتبي بسیار شديد دندانى
دندان نهفته فک پایین (اسلاید سوم)
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

روش درمان

ارتودنسي ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

نمونه بیمار سن 36 سال

طول درمان:

طول درمان: ۲۰ ماه
سن بیمار: ۳۶ سال

مشکلات بیمار :

نامرتبي دندانى
تنگي قوس فک بالا
بیرون زدگی دندان های فک بالا
عدم قرارگيري صحيح دندان های دو فک برروی یکدیگر (کلاس ۲)
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

ارتودنسي ثابت دو فک به همراه کشیدن دو دندان آسیاب کوچک از فک بالا

نمونه کار اترودنسی سن 18 سال
نمونه بیمار سن 18 سال

طول درمان:

طول درمان: ۲۴ ماه
سن بیمار: ۱۸ سال

مشکلات بیمار :

نامرتبي بسیار شديد دندانى
دندان های نیش بیرون زده
بیرون زدگی دندان های فک بالا
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

ارتودنسي ثابت دو فک به همراه کشیدن دو دندان آسیاب کوچک از فک بالا

نمونه بیمار ارتودنسی 30 سال
نمونه بیمار 30 ساله

طول درمان:

طول درمان: ۱۸ ماه
سن بیمار: ۳۰ سال

مشکلات بیمار :

مشکلات بیمار 
نامرتبي بسیار شديد دندانى
فواصل دندانی متعدد
دندان های نیش خارج از قوس
بیرون زدگی شدید دندان های فک بالا
(اووِر جت افزایش یافته)
هم پوشانی بیش از اندازه دندان‌های فک بالا و پایین
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

ارتودنسي ثابت دو فک بدون کشیدن دندان

نمونه بیمار

طول درمان:

سن بیمار: ۲۶ سال
طول درمان: ۲۳ ماه

مشکلات بیمار :

مشکلات بیمار
شیب کاهش یافته دندان های فک بالا
بهم ریختگی قوس فک بالا و پایین
دندان نیش خارج از قوس
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

روش درمان
ارتودنسي ثابت دوفك بدون کشیدن دندان

ارتودنسی در کرج
نمونه بیمار

طول درمان:

سن بیمار: ۱۴ سال
طول درمان: ۱۹ ماه

مشکلات بیمار :

مشکلات بیمار
عدم قرار گیری صحیح دندان های دو فک برروی یکدیگر
دندان های واقع در کراس بایت
قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

روش درمان
ارتودنسي ثابت دوفك بدون کشیدن دندان

نمونه بیمار

طول درمان:

مشکلات بیمار :

روش درمان :

نامرتبي شدید دنداني
نامرتبي شدید دنداني

طول درمان:

مشکلات بیمار :

روش درمان :

نامرتبي دنداني فواصل دندانی متعدد
نامرتبي دنداني فواصل دندانی متعدد

طول درمان:

مشکلات بیمار :

روش درمان :

نامرتبي بسیار شديد دنداني
نامرتبي بسیار شديد دنداني

طول درمان:

۲۰ ماه

مشکلات بیمار :

نامرتبي بسیار شديد دنداني دندان های نیش بیرون زده عدم قرارگيري صحيح دندان های دوفک برروی یکدیگر (اُپِن بایت) انحراف خط وسط دندان ها (کراس بایت) قوس لبخند نازيبا

روش درمان :

ارتودنسي ثابت دوفك به همراه کشیدن چهار دندان آسیاب کوچک